Glove PU

Glove PU

ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ฝ่ามือ เหมาะกับงานจับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และงานทั่วไป

ถุงมือไนล่อนเคลือบ PU เหมาะสำหรับการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนงาน โดยใช้ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ฝ่ามือเหมาะกับงานจับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และงานทั่วไป เนื่องจากสาร PU จะช่วยกันลื่นทำให้จับชิ้นงานได้ง่าย

- ขนาดของถุงมือมี 3 ขนาด ไซส์ S M L

ติดต่อเรา